Προσβάσεις Θεατών Ράλλυ Λαμίας

Ειδικη 1-2 “Μπράλος-Σκαμνός” :

Ειδική 3 “Καλοσκοπή”:

Ειδική 4 “Παύλιανη”:

Ειδική 5 “SSS YACCO ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”: