Έγγραφα και φόρμες για αγωνιζομένους

Έγγραφα και φόρμες για αγωνιζομένους

Έγγραφα και Φόρμες:

Καταστατικό ΟΜΑΕ

Υπόδειγμα Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου

Έγγραφα και δικαιολογητικά για ένταξη Σωματείου στην ΟΜΑΕ

Αίτηση εγγραφής Σωματείου στην ΟΜΑΕ

Έγγραφα και δικαιολογητικά Σωματείου για την Χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την ΓΓΑ

Αίτηση Δελτίου Αθλητή

Αίτηση Μεταγραφής Αθλητή

Αίτηση Δελτίου Διαγωνιζόμενου

Αίτηση Συμμετοχής Σεμιναρίων Στελεχών

Αίτηση Συμμετοχής Σεμιναρίων Βαθμολογητών Drift

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Στελεχών της ΟΜΑΕ

Δήλωση Συμμετοχής στα Περιφερειακά Κύπελλα Ασφάλτου 2016

Αίτηση Εγγραφής “ΟΜΑΕ Saxo-106 Cup” 2015